Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości:
 • tytuł własności
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
 • dane z dowodów osobistych
 • numery NIP
 • wartość rynkowa nieruchomości
W przypadku gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, dodatkowo:
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
W przypadku nabycia w drodze spadku, przez spadkobierców nie wpisanych do księgi wieczystej:
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
W przypadku gdy nieruchomość ma charakter rolny, a nabywcą jest rolnik, dodatkowo:
 • oświadczenie kupującego o posiadaniu gospodarstwa rolnego, potwierdzone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta / Gminy
W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
 • tytuł własności / przydział wydany przez Zarząd Spółdzielni
 • odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie o stanie prawnym wydane przez Zarząd Spółdzielni
 • dane z dowodów osobistych
 • numery NIP
 • wartość rynkowa lokalu